becoming

the trail of a family becoming

時間點用?

老實說,我開始唔係好明,點解我d friends,有咁多時間讀咁多網上文章,又可以在fb 發咁多發人深省的言論?

你哋d 時間係點樣用?唔駛做?

既佩服,又妒忌,亦擔心。